ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Motifaith Personal Training and Coaching.

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Motifaith Personal Training and

Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Serdar Tohumcu.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Motifaith Personal Training and

Coaching voor personal training. Ieder gebruik van de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching geschiedt

voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke

activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.

Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching het

advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een

intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Motifaith Personal

Training and Coaching te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met

de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Motifaith Personal

Training and Coaching door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Motifaith Personal Training and Coaching meedelen wanneer en waar de deelnemer

verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet

door kan gaan is Motifaith Personal Training and Coaching bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te

plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Motifaith Personal

Training and Coaching als ook de klant. Een trainingssessie met onze personal trainer vindt minimaal een keer per week

plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening

mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op Motifaith Personal Training and Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk

begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Motifaith Personal Training and Coaching voert de werkzaamheden

in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een

inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Motifaith Personal Training and Coaching niet instaat voor het succes en

welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer

gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Motifaith Personal Training and Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een

inspanningsverplichting. Motifaith Personal Training and Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet

behaald resultaten. Motifaith Personal Training and Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de

uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen

en het uitvoeren van de opdrachten. Motifaith Personal Training and Coaching Is niet aansprakelijk wanneer bij Motifaith

Personal Training and Coaching, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden

toebehorende zaken verloren gaan. Motifaith Personal Training and Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op

enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de

Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De

deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal

ontvangen.

De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij

reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Motifaith Personal

Training and Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel

tengevolge van uitvoering van diensten die Motifaith Personal Training and Coaching aanbiedt. Motifaith Personal Training

and Coaching is wel aansprakelijk wanneer Motifaith Personal Training and Coaching op enigerlei wijze schade lijdt en

deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door

deze klant. De klant dient Motifaith Personal Training and Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere

deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Motifaith Personal Training and Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden

zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische

gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kmr

van Rotterdam. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Serdar Tohumcu.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Motifaith Personal Training and Coaching zal Motifaith Personal Training and

Coaching meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is

Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de

betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen

opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Motifaith Personal Training and Coaching te

voldoen. Indien Motifaith Personal Training and Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u,

bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd.

Op de diensten van Motifaith Personal Training and Coaching is zowel het 6% btw-tarief als het 21% van

toepassing, afhankelijk van de sportaccommodatie. De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Indien door

onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Motifaith Personal Training and Coaching gerechtigd de prijzen te

verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds

betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig

mogelijk doorgeeft aan Motifaith Personal Training and Coaching. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te

worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt

een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat

alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie

wordt begrepen. Motifaith Personal Training and Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de

overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden

ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst

wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer worden ruim van te

voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Personal Trainer op

vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een

afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit

geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal

Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de

overeenkomst met Motifaith Personal Training and Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de

duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of

veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Motifaith Personal

Training and Coaching.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Motifaith Personal Training and Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot

ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden

enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Motifaith Personal Training and Coaching gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en

bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die

ontwikkeld en/of toegepast worden door Motifaith Personal Training and Coaching voor de uitvoering van de

opdracht, zijn en blijven eigendom van Motifaith Personal Training and Coaching. Publicatie of andere vormen van

openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Motifaith Personal Training and

Coaching. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en

voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Motifaith Personal

Training and Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Motifaith Personal Training and Coaching ten

behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Motifaith

Personal Training and Coaching zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter

kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Motifaith Personal Training and Coaching. Alle geschillen

betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende

overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Motifaith

Personal Training and Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.